C:\Users\Lulzim\Desktop\ICM\IMG-a898e167ea6014d80fd67bb829ba16e5-V.jpg

Институтот за Кризен Менаџмент–ИКМ-Скопје преставен од раководителот на Одделот за обуки и публикации Проф.Доц.Др.Лулзим Фаризи и Ректорот на Универзитетот Хаџи Зека –Пеќ, Проф.Др. Фадил Милаку потпишаа меморандум за соработка .

Договорот за соработка има за цел поставувањето на взаемната соработка во областа на образованието, истражувањето и науката, како и во процесот на создавање на функционали современи локални политики во областа на менаџирањето со кризи и професионализација на кадри во оваа област. Соработкат подразбира заедничко учество при аплицирање во проекти и нивна реализација.

Страните се согласија да организираат научни конференции, семинари, вебинари и публицирање во соодветната област, во интерес на општеството, студентите и научните истражувачи.

7 comments on “Memorandum of Cooperation between the Institute for Crisis Management – ICM-Skopje and the University Hadzi Zeka-Peja, Republic of Kosovo

  1. Пингување: online casino vegas real money io
  2. Пингување: good rx cialis 20mg
  3. Пингување: cialis 29 mg
  4. Пингување: cheap cialis 20mg australia
  5. Пингување: viagra 100 o cialis 20
  6. Пингување: viagra 100 mg