Ја оддржува и развива соработката со академските институции во земјата и странство, развива соработка и креирање на мрежи со домашни и странски невладини организации и ја развива соработката со национални и локални власти. Исто така, овој Оддел е одговорен за соработка со меѓународните организации, како што се НАТО, ЕУ, ОБСЕ, УН и програмите за поддршка на амбасадите и постојаните мисии во Република Северна Македонија. Одговорен е и за подготовка и развој на национални и меѓународни проекти во кои Институтот е раководител или партнер.

Urim Vejseli

Head
Urim Vejseli, Phd

Д-р Јован Ананиев

Reasercher
<a href="https://icm.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/Jovan-Ananiev-CV-2020.pdf">Jovan Ananiev CV 2020</a>